gift福利h动态动漫图

gift福利h动态动漫图

若脉虽盛而兼滑者,是脉已不躁而正气将复,故不久当愈。古人体气壮实,不妨用之,后世机心日开,嗜欲日甚,元气大伤,禀受甚薄,一经涌吐,汗而且喘,百变丛生。

非血则无以充形质、实腠理、固百脉,此内守之义也。本末既明,而后切按其脉,以参合其在经在络,或浮或沉,上下逆从,各因其次以治之也。

少火生气,故云“食火”,犹言气食此火也。再兼平补营卫,疏通寒湿,用意颇为周到。

闵闵之当,孰者为良?观此一脏无气,必先乎肾,二脏、三脏、四脏、五脏,当自远而近,以次而短,则由肾及肝,由肝及脾,由脾及心,由心及肺。

凡此所言者,即其经行之地。利在下焦者,小肠之水不从膀胱化出也。

 心居肺之下,故下极应心。故平人不食饮七日而死者,水谷、精气、津液皆尽故也。

Leave a Reply